• നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഹൊന്ഗ്യി സ്റ്റോർ!

പദര്ശനം

  • പദര്ശനം

    പദര്ശനം

    ഓരോ വർഷവും ക്യാന്ടന് ഫെയർ ആൻഡ് ഹൊന്ഗ്കൊന്ഗ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഹൊന്ഗ്കൊന്ഗ് ഫെയർ 30 ഒക്ടോബർ വരെ 27 നും ആണ്, കാന്റൺ ഫെയർ സെജിയാങ്ങ് പ്രവിശ്യയിൽ ലഗേജ് വ്യവസായം ഒരു പ്രതിനിധി എന്റർപ്രൈസ് നിലയിൽ 4 നവംബർ വരെ ൩൧ഥ് ഒക്ടോബർ തമ്മിലുള്ള, ഹൊന്ഗ്യി പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കം വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകി. ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!